QUY ĐỊNH VỀ VIỆC KHEN THƯỞNG 

 

1. Số lượng giấy khen

1.1 Giấy khen từ đại sứ quán

Mỗi chi hội có thể tiến cử tối đa là 3 thành viên cho giấy khen từ đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản.

Tuy nhiên, dựa vào các hoạt động lớn, thu hút được đông đảo thành viên tham gia ( trên 100 người), sẽ có chế độ ưu tiên mở rộng thêm số lượng giấy khen.

 

1.2 Giấy khen từ VYSA Toàn quốc

Số lượng giấy khen sẽ được tính theo quy mô VYSA các Chi hội.

Cụ thể như bảng dưới đây:

 

Quy mô chi hội

Giấy khen từ VYSA toàn quốc (tối đa)

≦ 20 người

2 người

≦ 40 người

4 người

≦ 60 người

6 người

≦ 100  người

10 người

 

2.Tiêu chí lựa chọn

   i. Có phẩm chất, đạo đức tốt.

   ii. Tích cực tham gia các hoạt động của VYSA chi hội và VYSA toàn quốc.

    Khuyến khích tiến cử các thành viên đạt kết quả học tập, nghiên cứu tốt

3. Cách thức đăng ký

- Các chi hội đề cử các cá nhân có đóng góp rõ ràng cho hoạt động của chi hội nói riêng cũng như của toàn quốc nói chung.

- Các chủ tịch gửi danh sách đề cử tới Chủ tịch và Phó chủ tịch phụ trách tài chính 1 tháng trước ngày diễn ra đại hội. Trong đó cần ghi rõ chi hội, họ tên, chức vụ, đơn vị học tập/ công tác, thành tích hoạt động/ học tập, nghiên cứu (tóm tắt)

                    

※Tham khảo theo mẫu

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0ArPUh3c7ea3TdFZyZmd0Vk1UVExrUm42d0xPakdUTnc#gid=0

 

※Lưu ý:

- Mỗi người chỉ có thể đăng ký nhận một trong hai loại giấy khen nêu trên.

- Chủ tịch các chi hội có trách nhiệm tiến cử, vận động các thành viên ban chấp hành để lựa chọn ra những người tiêu biểu, xứng đáng nhất

 

Quy Định nhận giấy khen của VYSA Okayama

1.Tiêu chí lựa chọn

   I. Là những cá nhân có phẩm chất, đạo đức tốt, sinh sống, học tập và làm việc tại Okayama

   ii. Tích cực tham gia các hoạt động của VYSA Okayama và của chi hội (Khuyến khích tiến cử các thành viên đạt kết quả học tập tốt, người tham gia tích cực trong việc kết nối cộng đồng).

2. Cách thức đề cử - bầu chọn

- Các chi hội đề cử các cá nhân có đóng góp tích cực cho hoạt động của chi hội nói riêng cũng như của VYSA Okayama nói chung.

- Đại diện các chi hội đề cử các cá nhân có đóng góp tích cực đến VYSA Okayama theo địa chỉ email: vysaoka@gmail.com hoặc inbox facebook: vysaokayama

- Ngoài ra, BCH VYSA Okayama sẽ họp và trao giấy khen cho các cá nhân có đóng góp tích cực cho các hoạt động do VYSA Okayama tổ chức nếu không nằm trong danh sách được đề cử

- Sau khi nhận được đề cử từ các chi hội, BCH Vysa okayama sẽ họp quyết định trao giấy khen cho các cá nhân xứng đáng.

- Số lượng thành viên của các chi hội được nhận giấy khen dựa vào đóng góp của chi hội trong năm qua và số lượng thành viên của chi hội như sau:

 

Quy mô chi hội

Giấy khen từ VYSA Okayama

≦ 30 người

3 -5 người

≦ 40 người

5-7 người

≦ 60 người

7-9 người

 

 

 

Văn bản này có hiệu lực từ nhiệm kỳ Ban Điều hành VYSA Toàn quốc 2017-2018 và sẽ được áp dụng cho các nhiệm kỳ tiếp theo. Trong trường hợp sửa đổi và bổ sung phải được đưa ra lấy ý kiến và được thông qua trên cơ sở sự chấp thuận của ít nhất là 2/3 thành viên Ban Điều hành VYSA Toàn quốc đương nhiệm.

 

VYSA Okayama