CÁC THÀNH VIÊN BAN THƯỜNG TRỰC VYSA OKAYAMA

CÁC THÀNH VIÊN BAN THƯỜNG TRỰC VYSA OKAYAMA

 

ĐINH THỊ LAN HƯƠNG – trưởng ban truyền thông. 

NGUYỄN THỊ THU HÀ – trưởng ban tài chính hậu cần. 

NGUYỄN MẠNH HÙNG – phó ban kết nối. 

HÀ ĐỨC TRINH  – phó ban tài chính hậu cần.

NGUYỄN MAI HƯƠNG  – thư ký