CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH

 

NGUYỄN MỘC HÀ 

Đang làm nghiên cứu sinh chương trình tiến sĩ  đại học Okayama, Nhật Bản 

Vai trò: Điều phối chung các hoạt động trực thuộc VYSA-OKAYAMA

 

Kinh nghiệm hoạt động 

- Uỷ viên ban chấp hành VYSA 2014-2015

- Phó chủ tịch VYSA Okayama 2015-2016