PHÓ CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

NGUYỄN ĐỨC TÂM 

Đang là kỹ sư xây dựng tại công ty Eight-Japan Engineering Consultants Inc.

Trưởng ban sự kiện văn hoá

• Kinh nghiệm hoạt động 

Phó chủ tịch VYSA Niigata. 2012-2013