Hoạt động của Vysa

Là các hoạt động được Vysa Okyama đứng ra tổ chức kêu gọi sự tham gia của cộng đồng anh chị em đang sinh sống và làm việc tại Okayama. Các nội dung sự kiện thể thao, văn hoá, giao lưu chia sẻ được cập nhật và đăng tải thông tin trên website của Vysa Okayama.